Analiza isplativosti (Cost-Benefit Analysis)

Analiza koja upoređuje sadašnju vrijednost svih koristi umanjenu za troškove nastale u vezi sa njima, kada se te koristi izražavaju u eurima isto kao i troškovi. Ova analiza se vrši da bi se izabrala alternativa koja maksimalno uvećava koristi od nekog programa.

(ili)

Širok termin koji podrazumijeva analizu koja upoređuje troškove i koristi određenog projekta.