Ciljevi/Operativni ciljevi (Objectives)

Kao dio prijedloga projekta, ciljevi predstavljaju izjave o očekivanim rezultatima koje sadrže podatke o tome ko će što da radi, kada i koliko toga će biti urađeno. Mjerljivi ciljevi postaju kriterijum na osnovu kojeg se ocjenjuje uticaj koji se projektom ostvaruje na ciljnu grupu i/ili efektivnost organizacije.