Diskusija u fokus grupi / tematskoj grupi (Focus Group Discussion)

Planirana i usmjeravana diskusija između članova izabrane grupe, u svrhu istraživanja određenog problema.