Efikasnost (Efficiency)

Stepen do kojeg su u relizaciji jednog programa ili projekta resursi svrsishodno korišćeni i aktivnosti završene u predviđenom roku.