Finansijski izvještaj primaoca granta (Grantee Financial Report)

Izvještaj u kome se detaljno obrazlaže kako jedna organizacija troši sredstva koja su joj odobrena grantom. Obično jedan finansijski izvještaj sadrži spisak svih troškova koji su nastali trošenjem sredstava granta. Nekad se ovaj spisak nadopunjuje potpunim finansijskim izvještajem jedne organizacije koji obuhvata sve njene prihode i troškove, aktivu i pasivu.