Grupisanje (Clustering)

Identifi kovanje sličnih karakteristika i grupisanje slučajeva sa ovim karakteristikama.