Istraživanje potreba / Opis problema (Needs Assessment)

Analiza koja ispituje potrebe određene grupe i prezentuje tako dobijene rezultate u pismenoj formi gdje se te potrebe detaljnije obrazlažu. Ova analiza takođe identifikuje i akcije koje treba preduzeti da bi se ove potrebe zadovoljile, u cilju razvijanja projekta (programa) i njegove implementacije.

(ili)

Dio pisanog prijedloga projekta u kojem se donatoru objašnjava zašto postoji potreba da se realizuje vaš projekat. Ovaj dio se još naziva i “opis problema”. Opis problema treba da pruži odgovor na sljedeća pitanja:

Zašto je zapravo potreban vaš projekat? Koju bi to važnu potrebu trebalo zadovoljiti?; Čija je to potreba?; Zašto je ona značajna?; Što je uzrok tog problema?; Što će se desiti ako se taj problem ne riješi?; Ko (je) i što čini/o na rješavanju tog problema (sa kakvim rezultatima, da li mi možemo bolje…) itd.

Jedan dobro obrazložen opis problema mora da korespondira sa svrhom i ciljevima donatora, da je objektivno opisan (bez dramatizovanja), da se bavi problemom koji je rješiv, kao i da sadrži što više relevantnih podataka (npr. statistički podaci, izjave stručnjaka, i drugo).