Kapacitet organizacije (Organizational Capacity)

Interni potencijal organizacije za rastom, razvijanjem i usavršavanjem. Stepen u kojem je organizacija sposobna i ima resursa da ostvari svoju misiju.

Vidjeti također: Misija