Kolaboracija; Saradnja (Collaboration)

Razmjena informacija, modifi kovanje aktivnosti, dijeljenje resursa i jačanje kapaciteta drugog u svrhu zajedničke dobiti (koristi) i da bi se postigao isti cilj.