Konflikt interesa (Conflict of Interest)

Situacija kada privatni interes neke osobe koja je uključena u organizaciju može da je natjera da donese odluke koje nisu u najboljem interesu organizacije.