Korišćenje početnog granta (Leveraging)

Korišćenje (ulaganje) sopstvenih resursa radi pribavljanja podrške ili resursa drugih partnera.