Neprofitni sektor (Nonprofit Sector)

Ovaj sektor sačinjavaju nevladine organizacije koje se bave pitanjima od javnog interesa bez motivacije da steknu profit.