Operativni budžet (Operating Budget)

Budžet koji se odnosi na dohodovne aktivnosti (engl. income-producing activities) jedne organizacije.