Organizacija sa članstvom (Membership Organization)

Organizacija civilnog društva (engl. skr. CSO) ili nevladina organizacija koju formiraju članovi koji biraju Upravni odbor i učestvuju u kreiranju politike, planiranju, i radu organizacije. Ove organizacije se nekad nazivaju i “participatorne” ili organizacije lokalne zajednice (engl. Grassroots organizations).