Participatorna evaluacija (Participatory Evaluation)

Uključivanje zainteresovanih strana u proces evaluacije. Dobijanje inputa i/ili informacija od zainteresovanih strana u jednom procesu evaluacije doprinosi kvalitetu dobijenih podataka.

Vidjeti također: Evaluacija