Pasiva; Obaveze (Liabilities)

Obaveze koje se odnose na posjedovanu imovinu, isključujući vlasnički (kapitalni)dobitak/gubitak. Za fondaciju obaveze predstavljaju neizmirena plaćanja za grantove koji su odobreni ali još nisu plaćeni ili preostali grantovi koje treba platiti tokom perioda od više godina.

Vidjeti takođe: Bilans Uspjeha, (Kapitalni) Dobitak/Gubitak

(ili)

Obaveze su dugovanja organizacije, odnosno ono što organizacija duguje drugima. Na primjer:

– Roba i usluge koje su nabavljene ali još nisu plaćene, npr. kompjuter koji ćete platiti u roku od šest mjeseci; električni radovi koji su završeni u vašoj kancelariji, a za koje još niste dobili račun itd.

– Plate koje treba isplatiti osoblju za prethodni mjesec u prvoj nedjelji tekućeg mjeseca, npr. plate za maj koje se obično isplaćuju 1. juna

– Porezi iz plate i socijalno osiguranje za zaposlene koji su zadržani od plate, ali još nisu plaćeni državi.