Program (Program)

Grupa međusobno povezanih projekata ili usluga usmjerenih na postizanje (a) specifičnog(ih) cilja(eva), npr:

  • Program na nivou zemlje
  • Pod-program (tematski, geografski)