Propratno pismo (Cover Sheet; Cover Letter)

Prva strana koja se nalazi na početku jednog pisanog prijedloga projekta i koja obično ima standardizovanu formu. Poželjno bi bilo da je otkucana na memorandumu organizacije. Pismo treba da je adresirano na određenu osobu u fondaciji kojoj šaljemo pisani prijedlog projekta (ovo pismo je lično; šalje ga osoba-osobi).

Poželjno je da je propratno pismo kratko, maksimum jedna kucana strana. Treba da sadrži najosnovnije podatke o organizaciji i o projektu koji šaljete (naziv projekta, trajanje, koliko sredstava treba za njegovu realizaciju i iznos  sredstava koji tražite od te fondacije).

Takođe ovo pismo treba da ima potpis odgovorne osobe u organizaciji.