Resursi (Resources)

Sredstva kojima raspolažemo kada realizujemo planirane aktivnosti, koja uključuju ljude, predmete i novac.