Rješavanje problema bazirano na interesima (Interest-Based Problem Solving)

Definiše probleme iz perspektive interesa (ne pozicija) i radi na pomirenju različitih interesa da bi se postiglo rješenje koje zadovoljava sve učesnike.