Strateško planiranje (Strategic Planning)

Strateški plan je pisani dokument koji služi kao dugoročni vodič za jednu organizaciju (tri do pet godina). On je rezultat procesa planiranja čiji je cilj da se nađu odgovori na sljedeća pitanja: 1) zbog čega organizacija postoji, 2) šta ona radi; 3) kuda treba da ide; 4) kako će tamo stići.

(ili)

Jedan kompleksan, stalni, i fokusiran na budućnost proces promjena u organizaciji koji se bazira na trendovima i analizi internih i eksternih podataka. Strateško planiranje ima svrhu da promijeni način na koji organizacija razmišlja i posluje tako što će se stvoriti uslovi za organizaciju koja uči.

(ili)

Strateško planiranje je sistematičan proces kroz koji organizacija izgrađuje prednosti ključnih korisnika – prioritetima koji su suštinski za njenu misiju i komuniciraju sa okruženjem u kojem organizacija djeluje.