Vremenska tabela odvijanja aktivnosti (Timeline)

Određeni vremenski period u kojem treba da se sprovedu aktivnosti i hronološki slijed ovih aktivnosti.