Evaluacija nakon realizacije granta (Post-Grant Evaluation)

Procjena rezultata koji su ostvareni realizacijom projekta za koji je odobren grant, sa naglaskom na tome da li su se tim projektom ostvarili željeni (planirani) ciljevi.

Vidjeti takođe: Grant