Interna analiza (Internal Analysis)

Evaluiranje snaga, slabosti, mogućnosti i prepreka jedne organizacije.

Vidjeti također: SWOT analiza