Nevladina organizacija (Non-Governmental Organization – NGO)

Vrsta organizacije civilnog društva koja je neprofitna, nepolitička i koja služi javnom interesu ili interesu određene (specifične) grupe. Ovaj izraz se obično koristi za organizacije civilnog društva koje su formalno registrovane.

(ili)

Termin Ujedinjenih nacija za neprofitnu organizaciju koju ne finansira i ne kontroliše u potpunosti vlada i koja promoviše dobrobit ljudi na neprofitnoj osnovi.

Kada postoji samo u jednoj zemlji, smatra se nacionalnom NVO, a kada postoji u više zemalja u regionu smatra se regionalnom NVO. Organizacija bi trebalo da ima pravno ustanovljen statut, jasnu svrhu i vidljive aktivnosti sa upravljačkim tijelom koje ima ovlašćenje da govori u ime svojih članova. Može ali ne mora biti pridružena nekoj međunarodnoj organizaciji.

Vidjeti također: Neprofitna organizacija