Dugovanja (Payables)

Dug ili obaveza koja treba da se plati ili se duguje za kupljena dobra ili pružene usluge. Dok se račun ne plati, iznos koji se duguje se zove “dospjeli račun”.

Vidjeti: Bilans stanja, Pasiva