Fondacija (Foundation)

Organizacija koja je kreirana sa određenim sredstvima od kojih se ostvaruje prihod, koji se zatim distribuira kroz grantove drugim nevladinim organizacijama, i u nekim slučajevima, preduzećima ili pojedincima.

(ili)

Organizacija civilnog društva, koja je obično osnovana kroz osnovni kapital i koja daje grantove drugim organizacijama civilnog društva. Ova organizacija nekad može da realizuje sopstvene programe.

Vidjeti također: Grant, Organizacija sa članstvom