Dopunski grant (Matching Grant)

Predstavlja grant ili poklon koji je odobren sa svrhom da se odobreni iznos treba nadopuniti u iznosu jedan-naprema-jedan ili u skladu sa nekom drugom predviđenom formulom; ili predstavlja grant koji se odobrava kao nadopuna za podsticajni grant.

Vidjeti također: Podsticajni grant, Uslovni grant, Zajedničko finansiranje